Bastuföreningen

Kontaktperson i bastuföreningen: Roger Granberg, roger.granberg@trafikverket.se

Intresseanmälan för medlemskap hittar ni längst ned på denna sidan.


Bestämmelser för bastun inom Abborrkrokens Villaägareförening (våren 2003) 

1. Inledning

Föreningen äger bastun i Sandviken. Bastun utgör på samma sätt som bryggorna en integrerad del av föreningens verksamhet. Detta innebär att kostnader som kan uppstår inom denna verksamhetsgren ska vara självfinansierande,  dvs. bekostas av de som är medlemmar i bastuverksamheten. Antalet medlemmar i bastuverksamheten kan maximalt uppgå till trettio (30) fastigheter.

2. Rätt till att utnyttja bastun


2.1 Med medlemskap i bastun avses rätt att utnyttja föreningens bastu enligt dessa regler.

2.2 Varje medlem som fullgjort sina betalningsskyldigheter mot föreningen äger rätt att köa för alternativt få en plats per fastighet för nyttjande av föreningens bastu.

2.3 Medlem som önskar bli medlem i bastuverksamheten anmäler detta till styrelsens ord-förande eller kassör. Medlemskap i bastun sker i tur och ordning efter tidpunkten för anmälan.

2.4 Vid försäljning av fastighet återgår medlemskaps i bastuverksamheten automatiskt till föreningen.

3. Avgifter

3.2 Bastuverksamheten skall vara självfinansierade genom dels årliga bastuavgifter, särskilda bastuavgifter,

3.3 De  tillfälliga bastuavgifter.årliga bastuavgifterna fastställs årsvis i sänder av årsmötet, med utgångspunkt i att dessa avgifter skall finansiera blott det som årligen kan hänföras till bastuns smärre och löpande underhåll och reparationer.

3.4 De särskilda bastuavgifterna, eller ramarna för dessa, fastställs likaså av årsmötet, med utgångspunkt i att dessa avgifter skall finansiera blott det som rimligen kan hänföras till periodiskt underhåll. Härmed avses mera omfattande reparationer, underhåll eller återuppförande av bastun.

3.5 Den tillfälliga bastuavgiften fastställs årsvis i sänder och avser nyttjande av bastun enligt punkt 6.2.

3.6 Summa erlagda särskilda avgifter till bastun tillgodoräknas och återbetalas med sitt nedskrivna värde till den som säger upp, eller eljest förverkar rätten till sitt medlemskap. Återbetalning sker dock först sedan det uppsagda medlemskapet övertagits av ny medlem. Nedskrivningen av erlagd särskild avgift skall vara 10 % per år. Nedskrivna värdet beslutas av styrelsen årsvis i sänder, vilket värde tillika utgör inträdesavgift vid ny medlem i bastun. Styrelsen beslutar även om ett lägsta värde efter nedskrivning.

3.6 Utebliven betalning uppfattas som uppsägning av medlemskap i bastun.


4. Kontaktperson för bastun 

4.1 Föreningens styrelse utser en kontaktperson för bastun.

4.2 Kontaktpersonen och de som är medlemmar i bastun svarar för och medverkar till att utöva tillsyn över bastun.

5. Ordningsregler

5.1 Var och en som är med i bastun har skyldighet att hålla rent och i och omkring bastun.


6. Övriga bestämmelser

6.1 Vid uppsägning/nytillträde av medlemskap och ekonomisk reglering i samband därmed förbehåller sig föreningen rätten att vara mellanhand.

6.2 Den som inte är medlem i bastun kan mot tillfällig bastuavgift, i det fall det finns ledig tid, utnyttja bastun. Detta förutsätter att bastuns kontaktperson givit sitt medgivande.

6.3 Dessa regler kan ändras blott av föreningsmöte (årsmöte). Temporär ändring kan dock ske genom styrelsens beslut, i den mån sådan ändring är av stor vikt för fortsatt ändamålsenlig drift- och förvaltning-

Styrelsen
Bastuföreningen


Intresseanmälan för medlemskap i bastuföreningen

Intresseanmälan för medlemskap i bastuföreningen